Reglement

Bij inschrijving verklaart elke begeleidende leerkracht en elke deelnemende leerling dit reglement grondig te hebben doorgenomen, de regels en richtlijnen te kennen en na te zullen leven.

 1. In het voorjaar van 2025 vindt de vijfde editie van de Olympiade Nederlands plaats. De wedstrijd is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen, en wordt gefinancierd met middelen van de Taalunie. De organisatoren worden voor de wedstrijd ondersteund door de verschillende academische instellingen uit Vlaanderen en Nederland, Het Vlaams Talenplatform, de VRT en andere partners uit het culturele, literaire en onderwijsveld.
 2. De Olympiade Nederlands stelt twee centrale doelstellingen voorop. De wedstrijd wil een breed publiek bereiken van jongeren vanaf 15 jaar uit de bovenbouw van het middelbaar / secundair onderwijs die kunnen excelleren in taal en het talent van ambitieuze, taalvaardige leerlingen uit de verschillende finaliteiten in de verf zetten. Dat doet ze door uitdagende vragen en puzzels rond taal- en literatuurwetenschap aan te bieden, die op maat van jongeren zijn samengesteld door experts in de verschillende vakgebieden. Ook wil de Olympiade Nederlands met een eigen website lesmateriaal aanbieden rond de verschillende vragen die tijdens de voorbije edities al aan bod zijn gekomen. Dit aanbod omvat zowel praktijkgericht als verdiepend materiaal dat ingezet kan worden in verschillende curricula.
 1. Kandidaten zijn in het schooljaar 2024-2025 ingeschreven in het vijfde of zesde jaar middelbaar / secundair onderwijs.
 2. De organisatoren behouden zich het recht voor om de leeftijd van kandidaten te verifiëren, alsook in welk leerjaar ze zitten.Op verzoek van leerkrachten en docenten kan evenwel afgeweken worden van de leeftijdsgrens van 15 jaar.
 3. Deelnemers betalen voor de Olympiade Nederlands geen inschrijvingsgeld.

 

 1. De Olympiade Nederlands verloopt in twee rondes:
  1. Scholen organiseren hun eigen online voorronde in de week van 13 tot en met 17 januari 2025. De beste tien kandidaten uit Nederland en Vlaanderen gaan naar de finale.
  2. De tien finalisten worden ten laatste op zaterdag 1 februari 2025 gekoppeld aan een mentor van een universiteit in Vlaanderen of Nederland, die hen zal begeleiden bij een wetenschappelijk onderzoeksproject in een domein van de neerlandistiek. Op dinsdag 1 april 2025 moet dit onderzoek klaar zijn.
  3. Op zaterdag 26 april 2025 (datum onder voorbehoud) maakt de organisatie de winnaar van de Olympiade Nederlands bekend op een feestelijke bijeenkomst in Antwerpen of Utrecht.
 2. Uiterlijk op vrijdag 24 januari 2025 neemt de organisatie contact op met (de leerkrachten van) de deelnemers die de tien hoogste scores behaalden. Als de organisatie geen tijdige bevestiging van deelname aan de finale ontvangt, behoudt ze zich het recht om de deelnemer te schrappen. In voorkomend geval wordt de geselecteerde deelnemer vervangen door de volgende gerangschikte deelnemer.
 3. De laureaat van de Olympiade Nederlands ontvangt een cheque van € 750 en een prijzenpakket van € 250. De tweede laureaat ontvangt een cheque van € 300 en een prijzenpakket van € 200. De derde laureaat ontvangt een prijzenpakket van € 250. Voor de zeven andere finalisten voorziet de organisatie een cadeaubon van € 150.
 4. Foto’s en videomateriaal van de Olympiade Nederlands kunnen na afloop van de wedstrijd worden gepubliceerd op www.olympiadenederlands.org en onze sociale media ter promotie van het Nederlands en van een volgende editie van de Olympiade Nederlands. Wie niet zichtbaar in beeld wil komen, laat dit expliciet weten via het contactformulier op de website www.olympiadenederlands.org.
 5. De beslissingen van de juryleden en de organisatoren in elke stap van de Olympiade Nederlands zijn finaal. Over de resultaten en het verloop van de wedstrijd kan op geen enkele manier worden gecorrespondeerd.
 6. De organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd uit te stellen, in te korten, te annuleren of het wedstrijdreglement op elk moment aan te passen, als dat noodzakelijk wordt geacht of als de omstandigheden dat vereisen. De organisatoren kunnen hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
 1. Alle Inschrijvingen voor de schriftelijke voorronde verlopen via de website van de Olympiade Nederlands (olympiadenederlands.org).
 2. De uiterste aanmelddatum is vrijdag 10 januari 2025 om 16.00 u.
 3. Een inschrijving impliceert de toestemming van een ouder of voogd voor de deelname van de kandidaat aan de Olympiade Nederlands.
 4. De verantwoordelijkheid voor de inschrijving van leerlingen ligt bij de leerkrachten van hun school. Ze hebben de keuze om een hele klas of individuele leerlingen in te schrijven voor de Olympiade Nederlands.
 5. De online schriftelijke voorronde wordt georganiseerd op de school van de deelnemers in de week van 13 tot en met 17 januari 2025. De begeleidende leerkracht voorziet hiervoor in die week een tijdsblok van 90 minuten.
 6. De voorronde van de Olympiade Nederlands wordt georganiseerd via het online platform Qualtrics, dat beheerd wordt door de organiserende universiteit. Hiervoor hoeven de leerlingen geen software te installeren. Na afloop van de finale worden de gegevens van de deelnemers van het platform verwijderd.
 7. De schriftelijke proef omvat eenduidige, gesloten vragen die opbouwen in moeilijkheidsgraad. De proef wordt volledig automatisch gecorrigeerd, maar nadien checkt het organiserende team manueel alle inzendingen.
 8. Er wordt geen giscorrectie toegepast op de meerkeuzevragen.
 9. De laatste vraag is een open vraag met het oog op het vermijden van ex aequo resultaten. Enkel de antwoorden van de 5 % hoogst scorende kandidaten worden nagekeken en in rekening gebracht.
 10. Voorbeeldvragen van vorige edities zijn te raadplegen via olympiadenederlands.org
 11. De begeleidende leerkracht verbindt zich ertoe de deelnemers niet te helpen tijdens het invullen van de vragen. Ook mogen de kandidaten onderling niet met elkaar communiceren.
 12. Ten laatste op maandag 3 februari 2025 krijgen de leerkrachten de scores van hun deelnemende leerlingen via mail meegedeeld.
 13. Er wordt geen individuele feedback gegeven op deelname aan de voorronde.
 14. Op een later tijdstip publiceert de organisatie de vragen, inclusief de oplossingen van de voorronde op de website van de Olympiade Nederlands.
 15. Op de vragen van de schriftelijke voorronde van de Olympiade Nederlands geldt auteursrecht. Ze mogen tijdens de voorrondeweek op geen enkele manier verspreid worden. Nadien zijn ze wel vrij te gebruiken door docenten.
 1. De tien finalisten voeren tussen 1 februari 2025 en 1 april 2025 zelfstandig een klein wetenschappelijk onderzoeksproject uit in samenwerking met een mentor.
 2. De mentoren zijn academici die in verschillende domeinen van de neerlandistiek actief zijn.
 3. De contouren van de onderzoeksprojecten worden op voorhand bepaald door de mentoren. Finalisten kiezen elk een onderwerp, beginnende bij de finalist die de hoogste score behaalde in de voorronde.
 4. Finalisten voeren het onderzoek zelfstandig uit met behulp van hun mentor. Ze overleggen maximaal drie keer met de mentor. Plagiaat plegen leidt tot een onmiddellijke diskwalificatie.
 5. De organisatie contacteert de finalisten op vrijdag 24 januari 2025 via mail met de verschillende keuzemogelijkheden voor onderzoeksprojecten.
 6. De finalisten krijgen de contactgegevens van hun mentor toegestuurd. Zij nemen zelf contact op om een eerste overleg in te plannen.
 7. Finalisten delen de resultaten van hun onderzoek in een video van maximum 5 minuten. Er wordt verwacht dat de kandidaten duidelijk zichtbaar en hoorbaar zijn in de video, tenzij ze hier om een goede reden vanaf willen wijken. Hierover dient overleg met de organisatoren plaats te vinden.
 8. De finalisten mogen hun verhaal ondersteunen met een PPT-presentatie en/of met beeld- en geluidsmateriaal.
 9. De kandidaten dienen ten laatste op dinsdag 1 april 2025 om 23.59 u. hun filmpje in via e-mail (WeTransfer naar olympiadenederlands@uantwerpen.be).
 10. De organisatie stelt een jury samen bestaande uit academici en andere taalprofessionals, aangevuld met bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de Taalunie of het Instituut voor Nederlandse Taal, die de tien onderzoeken zullen beoordelen.
 11. Centraal in de evaluatie staat de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en in hoeverre de deelnemers op een correcte, heldere en overtuigende manier over de resultaten van dat onderzoek kunnen rapporteren en communiceren (‘Wetenschapscommunicatie’).
 12. De kandidaten worden gequoteerd op de inhoud en opbouw van hun betoog, de helderheid en vlotheid waarmee ze hun resultaten presenteren, en op de verzorgdheid van hun presentatie en hun taalgebruik.
 13. De jury stelt een verslag op met feedback voor de tien finalisten dat ten laatste op vrijdag 2 mei 2024 via mail met de kandidaten gedeeld zal worden.
 14. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op zaterdag 26 april 2025 (datum onder voorbehoud) worden de laureaten bekendgemaakt en de winnende filmpjes getoond.