Reglement

Bij inschrijving verklaart elke begeleidende leerkracht en elke deelnemende leerling dit reglement grondig te hebben doorgenomen, de regels en richtlijnen te kennen en na te zullen leven.

 1. In het voorjaar van 2024 vindt de vierde editie van de Olympiade Nederlands De wedstrijd is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen, en wordt gefinancierd met middelen van de Taalunie en het Excellentiefonds van de Vlaamse Overheid (onder de noemer “Duik in Nederlands”). De organisatoren worden voor de wedstrijd ondersteund door de verschillende academische instellingen uit Vlaanderen en Nederland, de VRT en andere partners uit het culturele, literaire en onderwijsveld.
 2. De Olympiade Nederlands stelt twee centrale doelstellingen voorop. De wedstrijd wil een breed publiek bereiken van jongeren vanaf 15 jaar uit de bovenbouw van het middelbaar / secundair onderwijs die kunnen excelleren in taal en het talent van ambitieuze, taalvaardige leerlingen uit de verschillende finaliteiten in de verf zetten. Dat doet ze door uitdagende vragen en puzzels rond taal- en literatuurwetenschap aan te bieden, die op maat van jongeren zijn samengesteld door experts in de verschillende vakgebieden. Ook wil de Olympiade Nederlands met een eigen website lesmateriaal aanbieden rond de verschillende vragen die tijdens de voorbije edities al aan bod zijn gekomen. Dit aanbod omvat zowel praktijkgericht als verdiepend materiaal dat ingezet kan worden in verschillende curricula.
 1. Kandidaten zijn in het schooljaar 2023-2024 ingeschreven in het vijfde of zesde jaar middelbaar / secundair onderwijs.
 2. De organisatoren behouden zich het recht voor om de leeftijd van kandidaten te verifiëren, alsook in welk leerjaar ze zitten.Op verzoek van leerkrachten en docenten kan evenwel afgeweken worden van de leeftijdsgrens van 15 jaar.
 3. Deelnemers betalen voor de Olympiade Nederlands geen inschrijvingsgeld.

 

 1. De Olympiade Nederlands verloopt in twee rondes:
  1. Scholen organiseren hun eigen online voorronde in de week van 15 tot en met 19 januari 2024. De beste tien kandidaten uit Nederland en Vlaanderen gaan naar de finale.
  2. De tien finalisten worden op 5 februari 2024 gekoppeld aan een mentor van een universiteit in Vlaanderen of Nederland, die hen zal begeleiden bij een wetenschappelijk onderzoeksproject in een domein van de neerlandistiek. Op vrijdag 29 maart 2024 moet dit onderzoek klaar zijn.
  3. Op zaterdag 20 april 2024 maakt de organisatie de winnaar van de Olympiade Nederlands bekend op een feestelijke bijeenkomst in Antwerpen.
 2. Uiterlijk op maandag 5 februari 2024 neemt de organisatie contact op met (de leerkrachten van) de deelnemers die de tien hoogste scores behaalden. Als de organisatie geen tijdige bevestiging van deelname aan de finale ontvangt, behoudt ze zich het recht om de deelnemer te schrappen. In voorkomend geval wordt de geselecteerde deelnemer vervangen door de volgende gerangschikte deelnemer.
 3. De laureaat van de Olympiade Nederlands ontvangt een cheque van € 750 en een prijzenpakket van € 250. De tweede laureaat ontvangt een cheque van € 300 en een prijzenpakket van € 200. De derde laureaat ontvangt een prijzenpakket van € 250. Voor de zeven andere finalisten voorziet de organisatie een cadeaubon van € 150.
 4. Foto’s en videomateriaal van de Olympiade Nederlands kunnen na afloop van de wedstrijd worden gepubliceerd op duikinnederlands.be, www.olympiadenederlands.org en onze sociale media ter promotie van het Nederlands en van een volgende editie van de Olympiade Nederlands. Wie niet zichtbaar in beeld wil komen, laat dit expliciet weten via het contactformulier op de website www.olympiadenederlands.org.
 5. De beslissingen van de juryleden en de organisatoren in elke stap van de Olympiade Nederlands zijn finaal. Over de resultaten en het verloop van de wedstrijd kan op geen enkele manier worden gecorrespondeerd.
 6. De organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd uit te stellen, in te korten, te annuleren of het wedstrijdreglement op elk moment aan te passen, als dat noodzakelijk wordt geacht of als de omstandigheden dat vereisen. De organisatoren kunnen hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
 1. Alle Inschrijvingen voor de schriftelijke voorronde verlopen via de website van de Olympiade Nederlands (olympiadenederlands.org).
 2. De uiterste aanmelddatum is vrijdag 12 januari 2024 om 23.59 u.
 3. Een inschrijving impliceert de toestemming van een ouder of voogd voor de deelname van de kandidaat aan de Olympiade Nederlands.
 4. De verantwoordelijkheid voor de inschrijving van leerlingen ligt bij de leerkrachten van hun school. Ze hebben de keuze om een hele klas of individuele leerlingen in te schrijven voor de Olympiade Nederlands.
 5. De online schriftelijke voorronde wordt georganiseerd op de school van de deelnemers in de week van 15 tot en met 19 januari 2024. De begeleidende leerkracht voorziet hiervoor in die week een tijdsblok van 90 minuten.
 6. De voorronde van de Olympiade Nederlands wordt georganiseerd via het online platform Qualtrics, dat beheerd wordt door de Universiteit Utrecht. Hiervoor hoeven de leerlingen geen software te installeren. Na afloop van de finale worden de gegevens van de deelnemers van het platform verwijderd.
 7. De schriftelijke proef omvat eenduidige, gesloten vragen die opbouwen in moeilijkheidsgraad. De proef wordt volledig automatisch gecorrigeerd, maar nadien checkt het organiserende team manueel alle inzendingen.
 8. Er wordt geen giscorrectie toegepast op de meerkeuzevragen.
 9. De laatste vraag is een open vraag met het oog op het vermijden van ex aequo resultaten. Enkel de antwoorden van de 5 % hoogst scorende kandidaten worden nagekeken en in rekening gebracht.
 10. Voorbeeldvragen van vorige edities zijn te raadplegen via olympiadenederlands.org
 11. De begeleidende leerkracht verbindt zich ertoe de deelnemers niet te helpen tijdens het invullen van de vragen. Ook mogen de kandidaten onderling niet met elkaar communiceren.
 12. Ten laatste op maandag 5 februari 2024 krijgen de leerkrachten de scores van hun deelnemende leerlingen via mail meegedeeld.
 13. Er wordt geen individuele feedback gegeven op deelname aan de voorronde.
 14. Op een later tijdstip publiceert de organisatie de vragen, inclusief de oplossingen van de voorronde op de website van de Olympiade Nederlands.
 15. Op de vragen van de schriftelijke voorronde van de Olympiade Nederlands geldt auteursrecht. Ze mogen tijdens de voorrondeweek op geen enkele manier verspreid worden. Nadien zijn ze wel vrij te gebruiken door docenten.
 1. De tien finalisten voeren tussen 5 februari 2024 en 29 maart 2024 zelfstandig een klein wetenschappelijk onderzoeksproject uit in samenwerking met een mentor.
 2. De mentoren zijn academici die in verschillende domeinen van de neerlandistiek actief zijn.
 3. De contouren van de onderzoeksprojecten worden op voorhand bepaald door de mentoren. Finalisten kiezen elk een onderwerp, beginnende bij de finalist die de hoogste score behaalde in de voorronde.
 4. Finalisten voeren het onderzoek zelfstandig uit met behulp van hun mentor. Ze overleggen maximaal twee keer met de mentor. Plagiaat plegen leidt tot een onmiddellijke diskwalificatie.
 5. De organisatie contacteert de hoogst scorende finalist op maandag 5 februari 2024 via mail met de verschillende keuzemogelijkheden voor onderzoeksprojecten. In de daaropvolgende dagen worden ook de andere negen finalisten chronologisch gecontacteerd.
 6. De finalisten krijgen de contactgegevens van hun mentor toegestuurd. Zij nemen zelf contact op om een eerste overleg in te plannen.
 7. Finalisten delen de resultaten van hun onderzoek in een video van maximum 5 minuten. Er wordt verwacht dat de kandidaten duidelijk zichtbaar en hoorbaar zijn in de video, tenzij ze hier om een goede reden vanaf willen wijken. Hierover dient overleg met de organisatoren plaats te vinden.
 8. De finalisten mogen hun verhaal ondersteunen met een PPT-presentatie en/of met beeld- en geluidsmateriaal.
 9. De kandidaten dienen ten laatste op vrijdag 29 maart 2023 om 23.59 u. hun filmpje in via e-mail (WeTransfer naar olympiadenederlands@uantwerpen.be).
 10. De organisatie stelt een jury samen bestaande uit academici en andere taalprofessionals, aangevuld met bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de Taalunie of het Instituut voor Nederlandse Taal, die de tien onderzoeken zullen beoordelen.